Καταστατικό Συγχώνευσης
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

30 Ιούνιος 2010
Συγγραφέας 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του εις Λάρισα ιδρυθέντος και εδρεύοντος
Φίλαθλου  Σωματείου με την επωνυμία
«ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΛΑΡΙΣΑΣ  -  Α.Ε.Λ. 1964»

ΑΡΘΡΟ  1ο
ΙΔΡΥΣΗ  -  ΣΚΟΠΟΣ  -  ΕΠΩΝΥΜΙΑ  -  ΕΔΡΑ
1.-  Ιδρύεται στη Λάρισα φίλαθλο Σωματείο με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΛΑΡΙΣΑΣ  -  Α.Ε.Λ. 1964»  με έδρα τη Λάρισα.

2.-    Σκοπός  του Σωματείου είναι η συστηματική καλλιέργεια  και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.

3.-  Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία και η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και της περί σωματείων κειμένης Νομοθεσίας.


ΑΡΘΡΟ   2ο
ΜΕΣΑ
1.-   Το  Σωματείο θα δραστηριοποιείται και θα λειτουργεί  στα παρακάτω αγωνιστικά τμήματα:
α)  ποδοσφαιρικού,  β)  καλαθοσφαίρισης  (μπάσκετ),  γ)  πετοσφαίρισης  (Βόλλεϋ-μπωλ),  δ)  στίβου  (κλασικού αθλητισμού), ε)  σκοποβολής,  στ)  ποδηλασίας,  ζ)  χειροσφαίρισης  (χαντ-μπωλ).
Η ίδρυση άλλων αγωνιστικών τμημάτων ή κατάργηση των υφισταμένων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου.

2.-  Στα μέσα για την καλύτερη επίτευξη των σκοπών του  Σωματείου περιλαμβάνονται επίσης:
α)  η συμμετοχή στα πρωταθλήματα και η με άλλα φίλαθλα Σωματεία επικοινωνία και συνεργασία,  β) η οργάνωση αθλητικών επιδείξεων και η συμμετοχή σε τέτοιες, οργανωμένες ακόμη και από άλλα αθλητικά σωματεία ή Αθλητικές Αρχές,  γ)  η διοργάνωση διαλέξεων και ομιλιών για κάθε είδους  αθλητικά θέματα,  δ)  η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης με αθλητικές, γυμναστικές και άλλες μορφωτικές εκδόσεις.

3.-  Το Σωματείο υφίσταται, εφ΄ όσον  τα μέλη του δεν είναι λιγότερα από είκοσι  (20).


ΑΡΘΡΟ  3ο
ΜΕΛΗ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.-  Ο  ελάχιστος αριθμός των μελών του Σωματείου  ορίζεται σε είκοσι (20).

2.-  Δεν επιτρέπονται  διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για τη διακεκριμένη προσφορά τους στο Σωματείο ή στον αθλητισμό.  Τα επίτιμα αυτά πρόσωπα απαλλάσσονται από την συνδρομή προς το Σωματείο, δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, δίχως δικαίωμα ψήφου και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εξαιρουμένων εκείνων που διετέλεσαν κανονικά μέλη, πριν την απονομή του τίτλου του επιτίμου και διατηρούν όλα τα δικαιώματα εκ της ιδιότητάς τους ως κανονικού – τακτικού μέλους.

3.-  Μέλη μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους, ασχέτως φύλλου.  Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο Δ.Σ. συνοδευόμενη από αποδεικτικό καταβολής του καθοριζόμενου, κατά τις διατάξεις του παρόντος, δικαιώματος εγγραφής των και από πρόταση 2 μελών του Σωματείου και απόφαση του συμβουλίου.
Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα ψήφου, εφ΄ όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Ταμείο του Σωματείου, αποκτούν δε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του  Σωματείου μετά την πάροδο ενός (1)  έτους από την εγγραφή τους.

4.-  Αθλητές του Σωματείου είναι όσοι έχουν εγκεκριμένα δελτία αθλητικής ιδιότητας σε όλα τα αγωνιστικά του τμήματα των  αθλημάτων που διατηρεί το Σωματείο και περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία καταστάσεις αθλουμένων μελών.

5.-  Δεν  μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου:
α)  Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με τον  ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει  καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων  φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.  Εάν με τη καταδικαστική απόφαση διατάχθηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής  (άρθρα  99, 100  και  100Α  του  Ποινικού Κώδικα) το κώλυμα παύει να ισχύει μετά την πάροδο του χρόνου της αναστολής, εκτός εάν αυτή άρθηκε ή ανακλήθηκε κατά τις διατάξεις των άρθρων  101  και  102 του Ποινικού Κώδικα.
β)  Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
γ)  Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του                    ν. 2725/1999 όπως σήμερα ισχύει.
δ)  Ο εν ενεργεία  αθλητής.
ε)  Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, εφόσον   τα εν λόγω ομαδικά αθλήματα διατηρούνται και καλλιεργούνται από το Σωματείο.  Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι  σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες,  οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος, που καλλιεργεί το Σωματείο.
Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του Σωματείου, έστω κι αν καλλιεργεί το ίδιο ατομικό άθλημα, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες Ενώσεις ή Ομοσπονδίες.  
στ)  Όσοι είναι προσωπικό του Σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της   καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι, είτε ως διαχειριστές  Ε.Π.Ε., ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου , αντίστοιχα.  
ζ)  Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας και κάθε είδους εμπορικής εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν  ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή  κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.  Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, μόνο εφ΄ όσον οι αγώνες των αθλημάτων, που διατηρεί το Σωματείο, περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους.

6.-    Τα μέλη του Σωματείου, δικαιούνται να:  α) ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.  ως αντιπρόσωποι  του Σωματείου σε υπερκείμενες Ενώσεις, Συνδέσμους, Ομοσπονδίες στις οποίες το Σωματείο ανήκει ως μέλος,  β)  συμμετέχουν σε Επιτροπές συνιστώμενες από το Δ.Σ. και να αναφέρονται προς αυτό εγγράφως για κάθε θέμα του Σωματείου,  γ)  να συχνάζουν στο εντευκτήριο του Σωματείου και να φέρουν ειδικό διακριτικό σήμα των μελών του Σωματείου.

7.-  Όλα τα προαναφερόμενα μέλη υποχρεούνται να: α) συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών του Σωματείου  καθώς και ως προς τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ. Σ.,  β)  να συμπεριφέρονται μεταξύ τους ευπρεπώς, κοσμίως και με αλληλεγγύη, γ) να μην προξενούν θορύβους και αταξίες στο Εντευκτήριο, στο Στάδιο ή κατά τις Γενικές Συνελεύσεις,  δ)  να επιδεικνύουν δραστηριότητα, ζήλο και προθυμία για την επίτευξη των σκοπών σου Σωματείου, παρέχοντας προς τούτο κάθε συνδρομή,  ε) επί αλλαγής της διεύθυνσης της κατοικίας των ή της επαγγελματικής στέγης των, γνωστοποιούν τούτο στο Σωματείο, διαφορετικά νομίμως θέλει επιδίδεται στην παλιά τους διεύθυνση κάθε έγγραφο ή κλήση.

8.-  Το δικαίωμα εγγραφής των μελών καθορίζεται σε 10,00 €.  Η ετήσια συνδρομή των μελών ανέρχεται σε 50,00 €, που εισπράττονται σε δύο (2) ισόποσες εξάμηνες δόσεις.
Παράλειψη εμπρόθεσμης καταβολής της ετήσιας συνδρομής συνιστά καταστατική παράβαση των υποχρεώσεων του μέλους, που συνεπάγεται την κατά την διαδικασία της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρο διαγραφή αυτού εκ των μητρώων των μελών του Σωματείου.
Το Δ.Σ.  δικαιούται να προβαίνει σε αύξηση του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών ανάλογα με τις εν γένει συνθήκες με απόφαση του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

9.-  Εφ΄ όσον μέλος του Σωματείου καθυστερεί την καταβολή των δύο  (2)  συνεχόμενων εξαμηνιαίων δόσεων ενός  (1) έτους, ο Ταμίας του Σωματείου υποχρεούται με επιστολή να προσκαλέσει αυτό για να προβεί στην εξόφληση της υποχρέωσής του, αυτής μέσα σε προθεσμία δύο  (2)  μηνών από την επίδοση της επιστολής.  Αν περάσει άπρακτη  η ταχθείσα προθεσμία  το Δ.Σ.  χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση προβαίνει σε διαγραφή του υπόχρεου από το μητρώο των μελών του Σωματείου.

10.-  Μέλος που έχει διαγραφεί για την παραπάνω αιτία μπορεί να επανεγγραφεί ως μέλος, εφόσον εξοφλήσει όλες τις μέχρι την επανεγγραφή του  καθυστερούμενες συνδρομές, καθώς και το δικαίωμα εγγραφής, το οποίο κάθε φορά ισχύει.

11.-  Κατ΄ εξαίρεση  μπορεί το Δ.Σ.  με αιτιολογημένη απόφαση του να μην προχωρήσει στη διαδικασία της διαγραφής μέλους, που έχει  υποπέσει στην ως άνω παράβαση του παρόντος άρθρου, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι, εξαιτίας των οποίων το υπόχρεο μέλος βρέθηκε σε αδυναμία να εκπληρώσει τις παραπάνω οικονομικές του υποχρεώσεις.

12.-  Η ιδιότητα του μέλους χάνεται με την αποβολή ή διαγραφή έκπτωση και θάνατο αυτού, ως και με την αποχώρηση αυτού.  
α)  Η  αποβολή επέρχεται μετά προηγούμενη κλήση για απολογία εάν συντρέξει σπουδαίος λόγος, που αφορά είτε σε κάποια ενέργεια του αποβλητέου, που στρέφεται κατά του Σωματείου, της ομόνοιας των μελών και της εύρυθμης λειτουργίας του, είτε σε συμπεριφορά αυτού, που απάδει αθλητικά  ή κοινωνικά, είτε τέλος σε βαριά παράβαση των υποχρεώσεων του ως μέλους. Για την αποβολή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση και η απόφαση επιδίδεται στο αποβαλόμενο μέλος με συστημένη επιστολή.
β)  Η διαγραφή επέρχεται κατά την διαδικασία της παραγράφου 9  του παρόντος άρθρου.
γ)  Η  έκπτωση επέρχεται με πράξη του Δ.Σ., εφόσον αποδεδειγμένα συντρέξει περίπτωση από αυτές που αναφέρονται στη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
δ)  Η αποχώρηση μέλους εκ του Σωματείου γίνεται με δήλωση του γνωστοποιούμενη προς το Δ.Σ.  τρεις τουλάχιστον μήνες προ της λήξης του λογιστικού – οικονομικού  έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

13.-  Οι  αθλητές υποχρεούνται σε πιστή συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και κανονιστικές εν γένει αποφάσεις των αθλητικών αρχών, των υπερκείμενων ενώσεων, συνδέσμων και ομοσπονδιών, με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, των γενικών ή ειδικών του αθλήματος και αυτών του  Σωματείου, καθώς και με τις αποφάσεις, εντολές, οδηγίες και υποδείξεις του Δ.Σ., των αρχηγών των αθλητικών τμημάτων των, των εφόρων και των προπονητών των.  Επίσης υποχρεούνται να διάγουν βίο σύμφωνο με την ιδιότητα του αθλητού και να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια ήθος και κοσμιότητα.

14.-  Οι αθλητές μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του  Σωματείου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος ένα  (1)  τουλάχιστον  έτος  μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε επίσημο αθλητικό αγώνα.  Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι αυτός που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.

ΑΡΘΡΟ  4ο
ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1.-   Οι  πόροι του Σωματείου είναι:
α)   Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι συνδρομές ως και τυχόν έκτακτες εισφορές αυτών.
β)  Οι  κρατικές, δημοτικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ως και επιχορηγήσεις εξ υπερκείμενων  Αρχών, Ενώσεων  κ.λ.π.
γ)  Οι πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις  από τρίτους.
δ)  Οι δωρεές, κληροδοσίες, κληροδοτήματα.

2.- Η ακίνητη περιουσία του Σωματείου μεταβιβάζεται, πωλείται, απαλλοτριώνεται, υποθηκεύεται ή γενικά επιβαρύνεται καθοιονδήποτε  τρόπο μόνο κατόπιν  απόφασης της Γ. Σ.  των μελών, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, παρισταμένων  τουλάχιστον των 2/3  των  ταμειακών εντάξει μελών.
Ειδικότερα η καθοιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου απαγορεύεται.  Κατ΄ εξαίρεση, μόνο εάν οι εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του  Σωματείου  ή υφίσταται έφευκτη ανάγκη επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του, ή η αλλαγή χρήσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης και προηγούμενης απόφασης της Γ.Σ. με την άνω αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3.-  Για οποιαδήποτε καταβολή ποσού από την περιουσία του Σωματείου  απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών αυτού.

4.-  Δωρεές ή διαθήκες που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες που αντιβαίνουν προς τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ  5ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.-  Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη και αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο,  Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Ταμία και τους Εφόρους ποδοσφαιρικού τμήματος, μπάσκετ, στίβου και βόλεϊ και δύο (2) Συμβούλους.
2.-  Η θητεία του  Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει  από την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιουνίου του μεθεπόμενου της εκλογής έτους ανεξαρτήτως χρόνου εκλογής. Oι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της εκάστοτε διοικήσεως διεξάγονται το μήνα Ιούνιο ανά διετία.

3.-  Οκτώ  (8)  ημέρες το αργότερο μετά τη Γ. Σ. συνέρχεται μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου το νεοεκλεγέν  Συμβούλιο και συγκροτείται σε σώμα  με την εκλογής του Προεδρίου, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό  Γραμματέα και  Ταμία και στη συνέχεια προβαίνει στην απονομή των  υπόλοιπων διοικητικών αξιωμάτων.

4.-  Το Δ.Σ.  βρίσκεται σε  απαρτία, εφόσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη αυτού. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε ισοψηφία κρίνει η ψήφος του προέδρου.

5.-   Το Δ.Σ.  είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση και Διαχείριση του Σωματείου και της περιουσίας αυτού, πλην εκείνων για τις οποίες εκ του παρόντος καταστατικού ή Νόμων αρμόδια τυγχάνει η Γ. Σ.

6.-  Το Δ. Σ.  συνεδριάζει τακτικά μια φορά τη βδομάδα, έκτακτα δε όταν επιθυμεί τη σύγκλισή του ο Πρόεδρος ή εάν αυτό ζητηθεί από τρία μέλη του  Δ. Σ. με έγγραφη αίτησή τους και αναγραφή σ΄ αυτή των λόγων της σύγκλισης.  Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ. Σ.  εντός τριών (3) ημερών.

7.-  Εάν μέλος του  Δ. Σ.  απουσιάζει αδικαιολόγητα  από τρεις  συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι παραιτήθηκε και παύεται και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.  Τα μέλη του Δ. Σ. παύονται για σπουδαίους λόγους και ιδίως λόγω παράβασης των καθηκόντων που  απορρέουν από το καταστατικό ή το Νόμο, ή λόγω ανικανότητάς τους για τακτική και επιμελή διαχείριση.  Η παύση των οργάνων της Διοίκησης για οποιονδήποτε λόγο γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γ. Σ.  Κενές θέσεις των Συμβούλων δημιουργούμενες για οποιαδήποτε αιτία, καλύπτονται, κατά σειρά εκλογής,  και τους αναπληρωματικούς, των οποίων ο αριθμός ανέρχεται σε επτά.

8.-  Το  Δ. Σ.  μπορεί, σε περίπτωση παράβασης, να επιβάλει τις ακόλουθες ποινές:
Α)  στα μέλη του Σωματείου:  1)  έγγραφη  παρατήρηση,  2)  αυστηρή έγγραφη  επίπληξη,  3)  απαγόρευση εισόδου σε γυμναστικούς χώρους του Σωματείου,  4)  προσωρινή ή  οριστική  διαγραφή υποκείμενη στην  έγκριση της  Γ. Σ.
Β)  στους  αθλητές:   Το  Δ. Σ.  επιβάλλει τις  ίδιες  ως άνω ποινές, ακόμη δε και την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητικές εκδηλώσεις του Σωματείου  μέχρις  ένα  χρόνο.  Κανένας δε μπορεί να τιμωρηθεί χωρίς προηγούμενη κλήση σε απολογία του.

9.-  Το  Δ. Σ.  για την καλύτερη και  πληρέστερη εξυπηρέτηση και επιτυχία του σκοπού του, μπορεί να διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του εκ των μελών του Σωματείου ή και με σύμβαση τοιούτους,  μη μέλη του  Σωματείου,  ως επίσης και το οποιοδήποτε υπαλληλικό και υπηρετικό προσωπικό, ως επίσης να συγκροτεί επιτροπές από μέλη  του  Δ. Σ.  και του  Σωματείου.

10.-  Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ. Σ. ή να εκπροσωπούν το Σωματείο,  οποιαδήποτε πρόσωπα που  εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου  2725/2999, ή της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας και από τις  σ΄ αυτές  οριζόμενες προϋποθέσεις.  Πρόσωπα  του  Δ. Σ.  στα οποία συντρέχουν οι εν λόγω απαγορεύσεις παύονται με απόφαση του  Δ.Σ.

11.-  Οι υπηρεσίες  των μελών  του Δ. Σ. είναι πάντοτε άμισθες και τιμητικές. Απαγορεύεται  στο  Δ. Σ.  του αθλητικού Σωματείου να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξάρτητων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό  αντάλλαγμα  με μέλη του  Δ.Σ.,  με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα  προαναφερόμενα πρόσωπα.  Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ. Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση, που ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.  Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς το αθλητικό  Σωματείο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.  Επιφυλασσομένων των περί εντολής διατάξεων του  Α.Κ., ως προς τις δαπάνες των μελών του Δ. Σ.,  αυτά ουδεμία αποζημίωση για ημεραργία λόγω απασχόλησης των  στις υποθέσεις του Σωματείου δικαιούνται  εκτός από έξοδα κίνησης, διατροφής και διαμονής για μετακινήσεις κατ΄ εντολή του Δ. Σ.  στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή για διεκπεραίωση  υποθέσεων του Σωματείου.

12.-  Το  Δ.  Σ.  του Σωματείου τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
α)  Μητρώου Μελών,  β)  Πρακτικών  Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,  γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων,  δ)  Εσόδων – Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων, στ) Πρωτοκόλλου Εισερχόμενων και Εξερχόμενων εγγράφων τα οποία θεωρούνται αρμοδίως.

ΑΡΘΡΟ  6ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.-   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες αυτού τις σχέσεις, υποχρεούνται δε να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τις εκάστοτε ενέργειες. Συγκαλεί, με απόφαση του Δ.Σ. τις τακτικές ή έκτακτες Γ Σ., τις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., υποχρεούμενος όπως συγκαλεί τούτο και εκτάκτως, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο ο ίδιος,  ή  εφόσον  τρεις εκ των συμβούλων ζητήσουν τούτο. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., υπογράφει τα πρακτικά, επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου οσάκις κρίνει τούτο αναγκαίο προς το οποίο, μετά από απόφαση του Δ.Σ. δίνει εντολή για κάθε δαπάνη.  Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου και φροντίζει γενικώς για την ανάπτυξη και προαγωγή του  Σωματείου.  Τον  Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος  του Δ. Σ.
2.-  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ διενεργεί την αλληλογραφία του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των Γ.Σ. υπογράφει μετά του Προέδρου κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο των μελών και φυλάσσει την σφραγίδα του Σωματείου. Τον  Γενικό  Γραμματέα, απόντα  ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας  και τούτον, ένας εκ των Συμβούλων οριζόμενος από το  Δ. Σ.
3.-  Ο  ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του  Δ.Σ., τηρεί τα αρχεία του Σωματείου και γενικώς βοηθάει τον Γεν. Γραμματέα στα καθήκοντά του.
4.-  Ο  ΤΑΜΙΑΣ  τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες αποδείξεις με τις οποίες εισπράττει τις συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου.  Ενεργεί όλες τις πληρωμές καταχωρώντας αυτές στο σχετικό βιβλίο. Τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων υπογράφει και ο Πρόεδρος, τα δε εντάλματα πληρωμών και ο Γεν. Γραμματέας. Στα εντάλματα πληρωμών αναγράφεται πάντοτε ο αριθμός της απόφασης του Δ. Σ.  με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη.  Συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κίνησης υποβάλλων αυτές στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε τετραμήνου.  Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα, μαζί με τις σχετικές δικαιολογητικές αποδείξεις. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Σωματείου, τα εισπραττόμενα  έσοδα, εξαιρέσει ενός ποσού, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και το οποίο κρατεί στα χέρια του προς κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Σωματείου.  Ο Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών, τηρεί ενήμερο το Δ. Σ. για τις καθυστερούμενες και εν γένει ενημερώνει για κάθε θέμα της αρμοδιότητός του. Ο Ταμίας μαζί με τον Πρόεδρο αναλαμβάνουν, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., όλες τις υφιστάμενες καταθέσεις καθώς και κάθε ποσό που χορηγείται από οπουδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο προς το Σωματείο. Ο Ταμίας, σε περίπτωση απουσίας ή σοβαρού κωλύματος, αναπληρώνεται από κάποιο μέλος του Δ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ., πλην του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα.
5.-  ΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου- χαντ- μπωλ):  α)  Τηρούν βιβλίο υλικού ενώ αναγράφουν όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται από τα τμήματα (ιματισμός, υποδήματα κ.λ.π.), β)  μεριμνούν για την προμήθεια του απαιτούμενου νέου υλικού, ως και για την επιδιόρθωση του παλαιού, εισηγούμενοι προς τούτο στο Δ.Σ. για την λήψη της σχετικής απόφασης, γ)  παρακολουθούν τις προπονήσεις των αθλητών που ανήκουν στα τμήματα του Σωματείου για να ενημερώνονται για την επιμέλεια και επίδοση καθενός και να ενημερώνουν το Δ.Σ.  Επίσης, εισηγούνται προς τούτο τη διοργάνωση αγώνων ή τη συμμετοχή ομάδων ή αθλητών των τμημάτων του Σωματείου σε διοργανούμενους από άλλα Σωματεία αγώνες και εισηγούνται στο Δ.Σ. τη σύνθεση των ομάδων των τμημάτων, έχοντες βαρύνουσα γνώμη επί του θέματος αυτού και κάθε άλλου που αφορά την τεχνική κατάρτιση και επίδοση  των αθλητών των τμημάτων και τέλος εισηγούνται σ΄ αυτό τις από το καταστατικό προβλεπόμενες ποινές σε αθλητές που υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα.  Τους Εφόρους, απόντες ή κωλυόμενους, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ. Σ.
6.-  ΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  μετέχουν  στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και εκτελούν τα ανατιθέμενα σ΄ αυτούς ειδικά καθήκοντα.

ΑΡΘΡΟ  7ο
ΓΕΝΙΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1.-   Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο διοικητικό  όργανο του Σωματείου, έχει την ανώτερη εποπτεία και αποφασίζει επί των υποθέσεων του Σωματείου.  Ιδίως δε:  α)  Ελέγχει  όλες τις εργασίες του Σωματείου και τη δράση του Δ. Σ.,  β)  αποφασίζει περί αναγραφής στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης πριν από την έναρξη της συνεδρίασης τα προς απόφαση θέματα τα οποία η διοίκηση παρέλειψε ή απέφυγε να συμπεριλάβει,  γ)  αποφασίζει για κάθε αμφισβητούμενο θέμα μη ρυθμιζόμενο με το παρόν,  δ)  ελέγχει το  Δ. Σ.  και την εξελεγκτική επιτροπή.

2.-  Η  Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τα μέλη του Σωματείου.  Συνέρχεται τακτικώς δύο φορές το χρόνο, στο μήνα Ιούνιο και στο μήνα Σεπτέμβριο  κατόπιν πρόσκληση του Δ. Σ.  Στην τακτική συνέλευση του Ιουνίου θέματα αυτής είναι κυρίως ο έλεγχος και η κρίση για τα πεπραγμένα του Δ. Σ.,  τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό και ανά διετία η διενέργεια αρχαιρεσιών.  Στην τακτική συνέλευση του Σεπτεμβρίου κυρίως θέμα είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης.  Σε έκτακτες Γ. Σ.  καλούνται τα μέλη όταν αποφασίσει τούτο το Δ. Σ. ή το 1/5 των μελών ζητήσει τούτο με έγγραφη αίτηση αναγράφουσα τα θέματα.  Στη  δεύτερη αυτή περίπτωση η διοίκηση υποχρεούται να συγκαλέσει την συνέλευση εντός 15 ημερών,  αρνούμενη δε μπορεί να υποχρεωθεί σε τούτο δικαστικώς.

3.-  Η σύγκληση της Γ. Σ. γνωστοποιείται πέντε (5) τουλάχιστον  ημέρες πριν την ορισθείσα για τη Συνέλευση μέρα,  με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου ή με κάθε άλλο δημόσιο  πρόσφορ μέσο.  Οι αποστελλόμενες στα μέλη προσκλήσεις  πρέπει να αναγράφουν το οίκημα, την χρονολογία, την ώρα της συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

4.-  Κάθε μέλος που καθυστερεί την συνδρομή του δεν δικαιούται να μετάσχει σε καλούμενη τακτική ή έκτακτη  Γενική Συνέλευση,  εκτός αν πριν την έναρξη αυτής τακτοποιηθεί ταμιακώς.

5.-  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των συζητημένων θεμάτων όταν παρίσταται το μισό συν ένα των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.  Εάν δεν γίνει απαρτία καλείται εκ νέου εντός το πολύ οκτώ (8)  ημερών από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνέλευσης.  Κατ΄ αυτή, για την ύπαρξη απαρτίας και έγκυρης συνεδρίασης,  αρκεί να παρίσταται οποιοσδήποτε αριθμός των μελών.  Και στις δύο περιπτώσεις αρκεί η αποστολή μιας πρόσκλησης προς τα μέλη.

6.-  Οι αποφάσεις των Γ. Σ.  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στο παρόν καταστατικό.  Κάθε ψηφοφορία στη  Γ. Σ.  που αφορά αρχαιρεσίες Δ. Σ.  ή Ε. Ε.  ή ζητήματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση ή μέλος αυτής γίνεται μυστική.  Οι λοιπές ψηφοφορίες διεξάγονται με ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού, εκτός αντίθετης απόφασης της Γ. Σ.  Απόφαση επί θέματος μη αναγραφέντος στην πρόσκληση ή μη περιληφθέντος στην ημερησία διάταξη από τη  Γ. Σ.  προ της συζήτησης είναι άκυρη.

7.-  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης της  Γ. Σ.  διαπιστώνεται η ύπαρξη απαρτίας.  Ακολούθως τα μέλη εκλέγουν τον Πρόεδρο της Γ. Σ.  ο οποίος διευθύνει την συζήτηση και τον  Γραμματέα αυτής. Οι αποφάσεις και τα πρακτικά της  Γ. Σ.  καταγράφονται λεπτομερώς στο προς τούτο τηρούμενο από τον Γεν. Γραμματέα  βιβλίο.

8.-   Η  Γενική Συνέλευση εκλέγει ανά δύο έτη το Δ.Σ.  και την Ε. Ε.  Πριν την εκλογή ορίζεται από τα μέλη της Συνέλευσης τριμελής Εφορευτική επιτροπή για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.  Για την εκλογή των μελών του Δ. Σ.  και της Ε. Ε. απαιτείται σχετική πλειοψηφία, ήτοι εκλέγονται κατά σειρά όσοι έλαβαν τους περισσότερους έγκυρους ψήφους. Κατά τη ψηφοφορία σημειώνονται επί του ψηφοδελτίου μέχρι έντεκα (11)  σταυροί προτίμησης, ψηφοδέλτιο δε που φέρει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων είναι άκυρο.
9.-   Η  Γενική Συνέλευση  εκλέγει το Δ.Σ.  αποτελούμενο από έντεκα (11)  μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά, ως και την Ε. Ε.  αποτελούμενη από τρία (3) μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά.  Αποστολή της εξελεγκτικής επιτροπής είναι να παρακολουθεί τις εργασίες του Δ.Σ.,  ελέγχει τα βιβλία του Ταμείου και την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και να υποβάλει στην Γ.Σ. έκθεση επί του διενεργηθέντος ελέγχου. Το Δ.Σ.  υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ε. κάθε αιτούμενη πληροφορία και διευκρίνιση  και να θέτει στη διάθεση της όλα τα αιτούμενα βιβλία.  
10.-  Η  Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη τροποποίηση του καταστατικού.  Προς τούτο απαιτείται  η παρουσία του μισού συν ένα των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.  Η Γ. Σ.  επίσης αποφασίζει για την διάλυση του Σωματείου. Προς τούτο απαιτείται η παρουσία των τριών πέμπτων  (3/5)  των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4)  των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ  8ο
ΓΕΝΙΚΕΣ   ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.-   Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα σχήματος κυκλικού η οποία φέρει γύρω τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ» και τον αριθμό 1964, στο μέσο δε απεικόνιση αλόγου. Η σφραγίδα αυτή φυλάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα. Έχει επίσης το Σωματείο  δική του σημαία  χρώματος βυσσινί και λευκού η οποία φέρει τις λέξεις «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ».  Τα χρώματα αυτά (βυσσινί και λευκό) είναι και τα βασικά χρώματα του Σωματείου, τα οποία φέρουν ο ιματισμός των αθλητών και τα σήματα αυτού, τηρουμένων πάντοτε των κανονισμών των  Αθλητικών Αρχών του κράτους.

2.-  Το Σωματείο υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των άρθρων 78 – 106  Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις της αθλητικής και λοιπής νομοθεσίας.

3.-  Το λογιστικό – οικονομικό  έτος αρχίζει  την 1η  Ιανουαρίου και λήγει την 31η  Δεκεμβρίου  κάθε έτους.

4.- Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.  Ιδιαίτερα δικαιώματα απονέμονται ή αφαιρούνται με τη συναίνεση όλων των μελών, ουδέποτε όμως δικαίωμα αυξημένης ψήφου στις  Γεν. Συνελεύσεις.

5.-  Κάθε περίπτωση μη προβλεπόμενη από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γεν. Συνελεύσεις.

6.-  Μπορεί το Δ. Σ. να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς για τη κανονική λειτουργία των αγωνιστικών χώρων του, τις σχέσεις των διαφόρων αθλητικών τμημάτων του, τα αφορώντα την πειθαρχία και την τάξη των αθλητών κ.λ.π.  Οι εσωτερικού κανονισμοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.

7.-  Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου όλη η περιουσία αυτού, μετά την εκκαθάριση, περιέρχεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ  9ο

Το Σωματείο αναγνωρίζει  για όλα τα τμήματα των αθλημάτων που διατηρεί  ή δημιουργεί  όλες τις Πανελλήνιες και Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και τις  Περιφερειακές και Τοπικές Ενώσεις, κατά κλάδο άθλησης, ως ιεραρχικά προϊστάμενες Αθλητικές Αρχές, οι οποίες δικαιούνται να επιβάλλουν στο Σωματείο, τα μέλη αυτού και τους αθλητές αυτού τις υπό των καταστατικών τους και των ισχυόντων κανονισμών προβλεπόμενες κυρώσεις.
Το Σωματείο αποδέχεται και καθιστά αρμόδια, ως διαιτητικά όργανα για την επίλυση των, εκ της συμμετοχής ου σε κάθε είδους πρωταθλήματα και αγώνες, προκυπτουσών αγωνιστικών διαφορών, μόνο τα προβλεπόμενα από το νόμο ή τους οικείους κανονισμούς δικαιοδοτικά όργανα ή επιτροπές.  Η ρήτρα αυτή δεσμεύει και όλα τα μέλη και τους αθλητές του Σωματείου.  


ΑΡΘΡΟ  10ο
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στις θέσεις του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται οι: Τακτικοί:
1.- Ηλίας Φασούλας του Βασιλείου,
2.- Αναστάσιος Τριανταφύλλου του Αποστόλου,
3.- Ζήσης Χελιδώνης του Νικολάου,
4.- Δημήτριος Τζίκας του Αποστόλου,
5.- Βασίλειος Πρασσάς του Χρήστου,
6.- Γεώργιος Ζορμπάς του Κυριάκου,
7.- Γεώργιος Δριβάκος του Ιωάννη,
8.- Αθανάσιος Ψάλτης του Αντωνίου,
9.- Μιχαήλ Παπουλιάκος του Σωτηρίου,
10.- Νικόλαος Ραπτοτάσιος του Γεωργίου,
11.- Γεώργιος Κοτσιαρής του Κωνσταντίνου,
12.- Εμμανουήλ Λελούδας του Δημητρίου,
13.- Θεόδωρος Καλογερόπουλος του Ιωάννη,
14.- Ιωάννης Όθων του Γεωργίου και
15.- Αθανάσιος Γκιάστας του Χαραλάμπους.

Αναπληρωματικοί:
1.- Δημήτριος Πάλλας του Ιωάννη,
2.- Κωνσταντίνος Αργυρίου του Αποστόλου,
3.- Δημήτριος Σουφλιάς του Κωνσταντίνου,
4.- Κωνσταντίνος Τσιαμούρας του Χρήστου,  
5.- Στυλιανός Τζιμόπουλος του Κωνσταντίνου,
6.- Μιχαήλ Σπηλιώτης του Κωνσταντίνου και
7.- Χρήστος Καλογερόπουλος του Ιωάννη.
Οι παραπάνω οφείλουν μέσα σε μία (1)  εβδομάδα από την τελεσιδικία της εγκριτικής δικαστικής απόφασης να συνέλθουν σε σώμα και να προβούν χωρίς καθυστέρηση στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης  προκειμένου να εκλεγούν τα όργανα που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ  11ο
Το αρχικό καταστατικό εγκρίθηκε από τις  Γενικές  Συνελεύσεις των Σωματείων:  α)  «ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΛΑΡΙΣΑΣ» και β) «ΑΘΛΗΤΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΛΑΡΙΣΑΣ - Α.Ε.Λ.» κατά τις  Γενικές τους Συνελεύσεις της  28ης  Μαΐου  2006  και  27ης  Μαΐου  2006  αντίστοιχα,  στις  οποίες  Γεν. Συνελεύσεις  αποφασίστηκε  η  συγχώνευση  των  παραπάνω  αθλητικών  Σωματείων, με ένδεκα  (11) άρθρα, θα ισχύει δε τροποποιημένο από τη τελεσιδικία της εγκριτικής δικαστικής απόφασης.

Το παρόν καταστατικό (κωδικοποιημένο) αποτελούμενο από έντεκα (11) άρθρα, διαβιβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση στις 19.06.2008. Το καταστατικό θα ισχύει από την δημοσίευσή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του Πρωτοδικείου.-

Λάρισα, 19 Ιουνίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ                        ΖΗΣΗΣ ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ

 

21041 K2_VIEWS
E-AEL

Επόμενοι Αγώνες

Καμία εκδήλωση